سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم حیدرزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

توده نفوذی نشوه(منطقه مورد مطالعه) بخشی از ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ساوه را شامل می شود که قفسمت کوچکی از کمان ماگمایی ارومیه- دختراست. در شمال غرب ساوه توده های نفوذی به سن الیگوسن- میوسن هستند. گسل کوشک نصرت و نشوه در شمال و گسل ساوه در جنوب و سایر گسل های فرعی که در ارتباط با گسلهای ذکر شده به وجود آمده اند عامل اصلی تشکیل ساختار زمین شناسی منطقه هستند که در جایگزینی توده های نفوذی منطقه نقش اساسی ایفا رده اند. مطالعاتپتروگرافی نشان می دهد که ترکیب توده نفوذی عموما گرانودیوریت، تونالیت، گرانیت و کوارتز مونزونیت است. بررسی های ژئوشیمیایی و پترولوژی نشان می دهد که برای تشکیل این ماگماها دو مولفه پوسته ای و گوشته ای دخالت داشته و گرانیت هایی از نوع I-Type درجه حرارت بالا هستند. این گرانیت ها از نوع گرانیت هایی هستند که در طی صعود ماگمای گوشته ای دچار آلایش ماگمایی شده اند و ضمن جایگزینی در قسمت های تحتانی پوسته، با پوسته آلایش حاصل کرده اند. با توجه به نمودارهای ژئوشیمیایی سنگ های نفوذی منطقه مورد مطالعه در محدوده کالکو آلکالن و از نوع گرانیت های کوهزایی و پس از برخورد (post-COLG) هستند. بسته شدن پهنه آمیزه رنگین در اواخر کرتاسه و آغاز ترشیری شاهدی برای پدیده کشش در زون ساختاری ایران مرکزی و آغاز فعالیت آتشفشانی ائوسن همراه با جریان گرمایی شدید و تشکیل حجم های بسیار مهمی از مواد ولکانیکی اسیدی مثل پهنه های ایگنمبریتی- گدازه های ریولیتی و خاکستر آتشفشانی صورت می گیرد که در منطقه ساوه شدت دارد و استقرار توده های نفوذی ساوه به سن الیگوسن تحت تاثیر فعالیت های کششی فاز کوهزایی پیرنئن بوده است.