سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا پورهمایون – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رضا شمسی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه توده اسکارنی است که در ٢٠٠ کیلومتری شمال شرق اصفهان در نزدیکی روستای جهق پائین و زنجانبر واقع شده است.سن گهای منطقه از سه واحد سنگی رسوبی، آذرین و دگرگونی تشکیل شده است. اسکارن و مرمر سن گهای دگرگونی منطقه را تشکیل م یدهند.اسکار نهای این منطقه از نوع اسکار ن منیزیمی و کلسیک جانشینی است و اسکار ن فلوگوپی تدار از گسترد هترین اسکار نهای این منطقه م یباشد. این اسکارن ها در طی سه مرحله ماگمایی، بعد از ماگمایی و بعد از اسکار نزایی تشکیل شده است. در مرحلة بعد از ماگمایی همزمان با فرایند فلوگوپیتیزاسیون، جانشینی اسکار نهای منیزیمی توسط اسکار نهای کلسیک نیز رخ داده است. بررسی عناصر نادر خاکی درکان یهای اسکارن غن یشدگی قابل ملاحظ های را نشان م یدهد زیرا جریا نهای درونزادی سیالات منشأ عناصر نادر خاکی اسکار نهای منیزیمی و اسکار نهای کلسیک جانشینی م یباشند.