سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرجس بنای شاهانی – کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمد پورمعافی – دکترای پترولوژی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – دکترای پترولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در طول جغرافیایی ۵۵ ، ۵۱ تا ۵۲ خاوری و عرض جغرافیایی ۴۳ ، ۳۵ تا ۴۸ ، ۳۵ شمالی و در خاور ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ شرق تهران در حدفاصل شهرستانهای بومهن و رودهن واقع شده است . این منطقه از لحاظ زون ساختاری ، جزء زون البرز مرکزی بحساب می آی د و در کوهپایه های جنوبی البرز قرار گرفته است . قدیمی ترین واحد چینه شناسی منطقه ، سازند آهکی مبارک است که به سن تورنزین _ ویزین میانی می باشد . درحالیکه جدیدترین واحدها ، نهشته های کواترنری می باشد که سایر سازندها را پوشانده است .
بررسی های نتایج آنالیز شیمیایی حکایت از تبعیت اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی از قانون کلی تفریق ماگمایی می باشد.
نتایج حاصل از پتروژنز توده های یاد شده مارا به ماگمایی با ماهیت احتمالی کالکوآلکالن هدایت می نماید . در راستای تعیین محیط تکتونیکی ماگمای بوجود آورنده سنگهای موردمطالعه ، برخی از محققین نظریه فرورانشی را برای البرز مطرح می نمایند ، درحالیکه تعداد دیگری از زمین شناسان با پدیده تشکیل ریفت موافق می باشند .