سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
علی عامری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقة مورد مطالعه در شمال غرب ایران و ٢٠ کیلومتری شمال غرب شهرستان شبستر واقع شده است. این منطقه ازلحاظ زمین شناسی بخشی از زون ساختمانی البرز غربی- آذربایجان محسوب می شود. ترکیب سن گشناسی توده نفوذی، آلکالی گرانیت و گرانیت تعیین شده است. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که بافت عمدة سنگها گرانولار و کانی اصلی تشکیل دهندة آنها ارتوز پرتیتی است. حضور گستردة پرتیت حاکی از کم بودن فشار بخار آب در توده م یباشد.توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه به داخل تشکیلات کهر و پرمین نفوذ کرده و دگرگونی مجاورتی را در آنها ایجاد کرده است. مشاهدة بافت گرانوفیری در بعض ی از قسمتهای توده نشان م یدهد که این توده در عمق کمی جایگیری کرده است. گرانیت مورد مطالعه از نوع گرانیتهای درون صفح های با ویژگی تیپ A م یباشد که در یک محیط کششیمربط با ریفت جایگیری کرده است. مطالعات پترولوژیکی دمای توده را در فشار ٢ کیلو بار بین ٨٣٠ تا ٨٧٠ درجه سانتیگراد نشان می دهد. مطالعات انجام یافته منشاء ذوب بخشی پوسته تحتانی با ترکیب تونالیتی- گرانودیوریتی را برای این گرانیتها نشان می دهد، ولی با داد ههای موجود نم یتوان منشاء ذوب بخشی از گوشته را رد کرد.