سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه شه
سیدمحمد پورمعافی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مسیب سبزه ئی – عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی
منصور وثوقی عابدینی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سن گهای آتشفشانی حد واسطاسیدی ترسیری در منطقه بیرجند از گسترش زیادی برخوردار است. این سنگها شامل آندزیت بازالتی، آندزیت، داسیت و ریولیت م یباشد. سن گهای پیرو کلاستیک با همین ترکیب همراه با این سن گهای گداز های وجود دارد. این سن گها متعلق به سری ماگمایی کالکوالکالن است. یکی ازخصوصیات مهم آندزی تها و داسی تهای منطقه حضور انکلاوهای با ترکیب متفاوت و اندازه هاو شک لهای مختلف در آن م یباشد. یکی از این توده ها که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است توده داسیتی مارکوه در شمال شرق بیرجند است که حاوی انکلاوهای بسیار جالب کوارتز دیوریتی و گرانیتوئیدی (تونالیتی) م یباشد. کوارتز دیوری تها حاوی پلاژیوکلاز (اولیگوکلاز – آنذرین)، هورنبلند سبز، بیوتیت و کوارتز و تونالی تها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز(اولیگوکلاز)، بیوتیت، هورنبلند وکمی فلدسپات پتاسیم، اسفن و کلسیت است. احتمالاً انکلاوهای کوارتز دیوریتی از نوع اتولیت و انکلاوهای تونالیتی از نوع اتولیتی و یا زینولی تهای پلاژیوگرانیتی م یباشند.