سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدنعیم امامی – دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، هیئت علمی مرکز تحقیقات جهادکشاورزی اس
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن، عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدهاشم امامی – دکتری زمین شناسی، پژوهشکده سازمان زمین شناسی

چکیده:

مجموعه سنگهای آتشفشانی روستای کهنگ درشمال شرق اصفهان ودرزون آتشفشانی ارومیه – دخترقرار گرفته ومتشکل ازسنگهای حدواسط آندزیتی، داسیتی، مونزونیتی می باشند . براساس نمودارهای ژئوشیمیائی مبتنی بر عناصراصلی این مجموعه سنگ شناسی ماهیت کالکو آلکالن دارد . ازسوی دیگرنمودارهای تفکیکی محیط های ژئوتکتونیکی، نشانگرقرارگیری این سنگهادرمحدودةسنگهای پرآلومینه می باشد . برا ین اساس مجموعه سنگهای مورد مطالعه ازدیدگاه سنگ شناسی، ژئوشیمی ومحیط ژئوتکتون یکی باسنگهای کالکوآلکالن زون ارومیه – دختر کاملاًمشابه می باشند . این سنگها تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرارگرفته اند ، بطوریکه فرمهای آلتراسیون فراگیر شامل زونهای کلریتی، سریسیتی وآرژیلیک حدواسط و غیرفراگیربصورت رگه ها ورگچه ها وپرکننده حفرات درتمام واحده ای سنگی مشهود است . کانه زایی مس عمدتا درزون سریسیتی ( فیلیک ) ودرسنگهای مونزونیتی به وقوع پیوسته است