سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سکینه شیخیان شهر بابکی – شرکت مهندسین مشاور پارس اولنگ
حسین زمانی – کارشناس ارشد پترولوژی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، ت

چکیده:

در قسمت غربی مجموعه پلوتونیک الوند، سنگ های دگرگونی از نوع هورنفلس وجود دارد. هورنفلسهای منطقه رخنمونهای ضخیمی را در این بخش از کوهستان الوند به وجود آوردهاند. پاراژنز کانیهای دگرگونی آنها، شامل آندالوزیت+کردیریت+ بیوتیت+ ارتوز+ کوارتز گارنت است که دما و فشار تشکیل آنها در حدود ۴۰۰ – ۶۰۰ درجه سانتیگراد و ۳ کیلوبار تخمین زده میشود. بر اساس پاراژنز کانی های کلیدی هورنفلسهای پلیتی منطقه را میتوان به چهار گروه زیر تقسیم کرد: بیوتیت- مسکویت هورنفلس، کردیریت- آندالوزیت هورنفلس کردیریت هورنفلس، کردیریت- پتاسیم فلدسپار هورنفلس. این هورنفلس ها در محدوده رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس و هورنبلند هورنفلس دگرگون شده اند همچنین دو زون دگرگونی کردیریت- آندالوزیت و کردیریت- پتاسیم فلدسپار را میتوان برای آنها در نظر گرفت.