سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه رستاخیز – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دیوریت پورفیری نئوژن شرق رابر، واقع در کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر، سنگهای رسوبی الیگوسن – میوسن سازند قرمز فوقانی شامل پیروکلاست های ولکانیکی ، سیلت استون قرمز، کنگلومرا و اهکهای خاکستری را موردهجوم قرار داده است. توده دیوریتی در اثر عملکرد توام نیروهای تکتونیکی و انقباضی حاصل از سرد شدن دارای تعداد فراوانی درز، شکاف و گسل می باشد که منجر به دگرسانی بیشتر توده گردیده است. در این توده تعداد بیشماری انکلاو قابل مشاهده می باشد، که به صورت پراکنده در توده به چشم می خورند. گروهی از این آنکلاوها همجنستوده نفوذی بوده و گروه دیگر مربوط به قطعات سنگهای رسوبی می باشند که در حین جایگزینی توده به دلیل افزایش حجم مخزن و یا حرکت توده نفوذی از دیوارهو یا سقف مخزن ماگمایی کنده شده و در داخل توده نفوذی به دام افتاده اند. تشکیل آنکلاوهای هم منشا به دوران آراممخزن باز می گردد و به دوصورت انباشتگی در کفمخزن و یا انکلاوهای پیشرس قابل شناسایی و مطالعه می باشند. درواقعحرکت مخزن و بهم خوردن آرامش ماگمایی در این توده بعد از دوران آرام ماگمایی عاملپیدایش هر دو نع آنکلاو هم منشا بوده است.