سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد پورمعافی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
رباب قاسمی اصل – کارشناس ارشد پترولوژی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درجنوبشرق شهرست ان اهر،کیلو متری شرق شهرستان هریس ،بین طولهایَ۱۸۴۷ درجه سانتی گراد و َ۱۴ ۴۷ درجه سانتی گراد شرقی و عرضهای َ۱۱ ۳۸ º و َ۱۷ ۳۸º شمالی واقع شده است این منطقه درتق سیم بندی زونهای ساختاری ایران،جزئی اززون البرزغربی _ آذربایجان مح سوب میگردد . ماگماتیسم این منطقه دربرگیرنده سنگهای آذرین بیر ونی به س ن ائوسن با ترک یب آندزیت ی، تراکی آندزیتی، هورنبلند آندزیتی و آندزیت بازالت ی درکنارسنگهای آذری ن درونی ش امل کوارتزمونزونیت وکوارتزدیوریت پورفیری به سن الیگوسن میباشد که درون ولکانیک های ائ وسن نفوذ کرده است . مطالعات پتروگرافی نشانه هایی ازاختلاط ماگمائی را در سنگها ی موردمطالعه مطرح میکند که اهم این شواهدعبارتند از : بافت غربالی و آثار خوردگی بهمراه آلتراسیون انتخابی در پلاژیوکلازها، وجود بیوتیت و هورنبلند سوخته و اپاسیته شده و …بررسیهای ژئوشیمیایی نشان دهنده آن است که ماگمای مولد سنگهای منطقه احتمالا یکی بوده و سنگهای آذرین بیرونی و درونی از یک ماگمای واحد،وطی گذشت زمان به وجود آمده اند . در نمودارهای هارکر نیز هیچ گونه جدایش خاصی بین سنگهادیده نمی شود .و سنگهاروند تفریق یکسانی را طی کرده اند . ماگمای تشکیل دهنده این سنگهااز نوع کالکوآلکالن می به آندزیتهای کوهزایی تعلق داشته ومحیط تکتنوماگمایی سنگهای منطقه احتمالا از نوع فرورانش میباشد