سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

منطقه موردمطالعة در ۵km مهریز قرارداردوازلحاظ تقسیم بندی تکتونیکی بخشی ازنوارآتشفشانی ارومیه – دختر و زون ایران مرکزی است.سنگهای آتشفشانی منطقه دارای ترکیبی از آندزیت تا ریولیت و کریستال لیتیک توف بوده وازنظرپتروگرافی واجد بافت های پورفیری،گلومرپورفیری وتراکیتی می باشند. به طورکلی سنگهای منطقه ازنوع آندزیتهای کوهزایی اسیدی پتاسیم بالا ومتعلق به سری های ماگمایی کالک آلکالن پتاسیم بالا ودریک زون فرورانش تشکیل شده اند.