سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لیلا شیدایی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل و در بخش شمال غرب شهرستان مشکین شهر قرار گرفته است . منطقه از نظر ساختاری در زون آذربایجان قرار گرفته و سنگهای پتاسیک منطقه شامل انواع متفاوتی می باشد که در برخی نقاط دیگر زون آذربایجان نیز شناخته شده است . سن س نگهای منطقه ائوسن میانی ( میوسن؟ ) می باشد . در منطقه مورد مطالعه سنگهای پتاسیک حاوی لوسیت شامل گروههای سنگی لوسیتیت، تفریت و تفریت فنولیتی می باشد . لوسیت که کانی شاخص در این سنگها می باشد در اندازه های بسیار ریز تا بسیار درشت وجود دارد . این سنگها از عناصر LILE غنی بوده و از عناصر HFSE تهی شده است . پدیده ای که در منطقه قابل توجه و حائز اهمیت می باشد، دگرسانی شدید و وسیعی است که باعث شده تغییرات بسیار زیادی در سنگهای منطقه و مخصوصا انواعی که استعداد بیشتری برای دگرسانی داشته اند، رخ دهد . دگرسانی در منطقه مورد م طالعه سه زون آرژیلیک، آلونیتی و سیلیسی را به وجود آورده است