سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مصطفی جزایری – دانشگاه سمنان
هادی مدقق – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدل UPFC معرفی می شود و معادلات آن با استفاده از خواص دوقطبی ها بدست می آید . سپس پخش بار بهینه معرفی می شود . تابع هدف پخش بار بهینه، حداقل سازی مجموع هزینه های تولید واحدهای تولید و در نتیجه کاهش قیمت برق در بازار برق است . قیود پخش بار بهینه محدودیتهای تولید و انتقال و UPFC ها هستند . الگوریتم ژنتیک همراه با یک تابع برازندگی موثر برای در نظر گرفتن تابع هدف و کلیه قیود تساوی و نامساوی پیشنهاد می گردد و نحوه اجرای آن برای حل مساله پخش بار بهینه بیانمی شود . پخش بار مستقیم DCLF در حضور UPFC برای استفاده در حل پخش بار بهینه فرموله می شود . در نهایت روش پیشنهادی بر روی یک سیستم تست اعمال شده و نتایج آن بیان می گردد . این نتایج، کارائی بسیار خوب الگوریتم ژنتیک و تابع برازندگی پیشنهادی را برای حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن تمام قیود تساوی و نامساوی واحدهای تولید، خطوط انتقال و UPFC ها را نشان می دهد . همچنین نشان داده می شود که UPFC در شرایطی که محدودیتهای امنیتی ) ) Security نقض می شوند، می تواند با کنترل توان انتقالی از خطوط سیستم را در شرایط بهره برداری ممکن قرار دهد . همچنین می تواند میزان تولید واحدها را به مقادیر بهینه که مزیت واحدهای تولید حفظ شوند، نزدیک سازد و بدین وسیله مجموع هزینه تولید و در نتیجه قیمت برق را کاهش دهد .