سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد هادی – تابعی دانشجوی کارشناسی ارشد برق، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ( دیسپا
سیدعباس طاهر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق استادیار دانشگاه کاشان شرکت سهامی برق منطق

چکیده:

در این مقاله با استفاده از الگوریتم ۱ HPSO پخش بار بهینه در حضور ۲ UPFC به منظور حداقل نمودن مجمو ع هزینه های تولید توان اکتیو و راکت ی و واحدهای تولید و در نتیجه کاهش قیمت هزینه برق ارائه می گردد . در ابتدا با استفاده از مدل منبع ولتاژ UPFC ، معادلات ژاکوبین UPFC برای اصلاح ماتریس ژاکوبین شبکه جهت پخش بار توسط روش نیوتن رافسون معرف ی م ی شو د . نتایج ناشی از شبیه سازی نشان دهنده کارآیی خوب الگوریتم مذکور برای حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن تمام ی قیود و نیز توانا ییUPFC . در کنترل توان انتقالی از خطوط سیستم می باشد