سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – استادیار گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله روش فاز ی را برا ی پخش بار س یسـتم هـا ی توز یـ ع شعاعی بیان م ی کند . تئوری مجموعه فـاز ی یـ ک راه مناسـب برای مدل کردن اطلاعـات نـادقیق و اطلاعـات ی کـه بـا عـدم قطعیت همراه هستند را پ یشنهاد می دهد . در این مقاله ترکیـ ب مجموعه ای از مدلها ی فاز ی و تکن یـ ک هـا یی بـرا ی محاسـبه شبکه های توز یع الکتر یکی بیان مـ ی شـود . همچنـ ین تئـور ی
های مرتبط با اعداد فاز ی به صورت مناسب ی برا ی کاربردهـ ای عملی ساده ساز ی م ی گردنـد . اسـتفاده از روش فـاز ی بـرا ی پخش بار فاز ی برا ی زمان ی ارائه شده است که ولتـاژ پسـت و بار گره ها به شکل اعداد فـاز ی نمـا یش داده شـده انـد . ایـ ن روش با روشها ی قبل ی مقا یسه شده و سپس رو ی یـ ک شـبکه نمونه ۳۴ باس پ یاده ساز ی شده و نتا یج آن مورد بررس ی قـرار
گرفته است .