سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – استادیار گروه مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله روش فازی را برای پخش بار سیستم های توزیعع شعاعی نامتعادل با در نظر گرفتن مدل بار مرکب بیا ن می کند. تئوری مجموعه فازی یک راه مناسب برای مدل کردن اطلاعات نادرست و اطلاعاتی که با عدمقطعیت همراه هستند را پیشنهاد می دهد. در این مقاله ترکیب مجموعه ای از مدلهای فازی و تکنیک هایی برای محاسبه شبکه های توزیع الکتریکی بیانمی شود. همچنین تئوری های مرتبط با اعداد فازی به صورت مناسبی برای کاربردهای عملی ساده سازی می گردند. استفاد ه از روش فازی برای پخش بار فازی برای زمانی ارائه شده است که ولتاژ پست و سایر نقاط شبکه و همچنین بار گره ها به شکل اعداد فازی نمایش داده شده آن. این روش روی یک شبکه نمونه ۱۹ باس پیاده سازی شده و نتایج آنمورد بررسی قرار گرفته است.