سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گیورگ باباملک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام منتصرکوهساری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جهت بررسی سیستمهای قدرتی که شامل خطوط انتقال جریان مستقیمند و همچنین برای مطالعة اثر اتصال شبکه های قدرت AC توسط HVDC ، نیاز به برنامه های کامپیوتری خاصی است که بتوانند مجموعة معادلات شبکه AC و DC را حل نماید .
در این مقاله روشهای پخش بار AC – DC ، ترتیبی (Sequential) و همزمان (Simultaneous) مورد مقایسه قرار گرفته و نواقص و مزا یای هریک مشخص شده . سپس با بهره گیری از یک تغییر متغیر و تغییر روند حل، روش دیگری ارائه شده که ضمن رفع نواقص روشهای موجود، شامل مزایای هر دو روش نیز می باشد . در این روش با مجزا سازی (Decoupling) معادلات AC از DC امکان حل معادلات DC ًبطور کا ملا مستقل از معادلات AC فراهم می آید . بدین ترتیب مشابه افزایش می یابد . افزایش دقت در روند حل معادلات DC باعث افزایش سرعت همگرایی
و همچنین افزایش دقت پاسخ معادلات AC می گردد . در مجموع با افزایش سرعت همگرایی، کارایی این روش به همانند روش همزمان افزا یش می یابد . در ضمن این جداسازی امکان جابجا کردن قسمت AC و / یا DC برنامه پخش بار را، با برنامه های بهتر با حداقل تلاش فراهم می سازد . این مزیتی است که فقط روش ترتیبی آن را داراست . در انتهای مقاله تستهای گوناگونی ارائه شده است . این تستها توسط برنامة کامپیوتری اینتراکتیوی حل شده که بر مبنای روش مذکور می باشد . نتایج این روش با نتایج برنامة پخش بار AC – DC ترتیبی پیشرفته ای مقایسه شده و از آنجا در روابط با دقت همگرایی نتیجه گیری شده است .