سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
هادی حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه زنجان
سجاد گلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله به منظور مقایسه دو الگوریتم جستجوی تصادفی GIRM , GA یک مساله مشترک تحت عنوان پخش بهینه توان راکتیو و پخش بار بهینه در شبکه ۱۴ شینه IEEE توسط هر دوروش در شرایط مساویمورد بررسیو تحلیل قرار گرفته است. دراین مساله تابع هدف مینیمم کردن هزینه تلفات و هزینه جبران سازی توان راکتیو در مدت ۵ سال می باشد. متغیرهای کنترلی عبارت از ولتاژ و توان اکتیو باسهای ژنراتور و توان راکتیو باسهای بار میباشند. نحوه رسیدن به جواب بهینه و جوابهای حاصل از دو روش برای این مساله با یکدیگر مقایسه شده است. و برترین الگوریتم GIRM بر الگوریتم GA در رسیدن به نقطه بهینه مطلق در مسایلی از این قبیل با توجه به نتایج هر دو روش برای این مساله به وضوخ نشان داده شده است.