سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرود شریفی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمد حسین مهدیان – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

استفاده بهینه ازمنابع طبیعی تجدید شونده به عنوان زیربنایی ترین عوامل رشد اقتصادی ازپایه های اساسی خودکفایی و استقلال کشورمحسوب میگردد مطالعات انجام شده نشان میدهد که کل نزولات جوی سالانه درحدود ۴۵۰ میلیارد مترمکعب می باشد که ازاین مقدار درحدود ۳۲۵ میلیاردمترمکعب آن بصورت تبخیر وآب کنترل نشده ازدسترس خارج میگردد لذا اگربه طریقی بتوان بخشی ازحجم آب فوق الذکر را استفاده نمود خودگامی موثردردستیابی به منابع جدید آبی و نتیجتا خودکفایی و استقلال کشور خواهد بود مطالعات انجام شده نشان میدهد که حدود ۴۴ میلیون هکتار آبرفت با کیفیت مطلوب تا متوسط درسطح کشور وجود دارد ازبین مساحت فوق الذکر درحدود ۱۴ میلیون هکتار اراضی وجود دارد که هیچ گونه محدودیتی را جهت اجرای پروژه های جدید ندارند ازجمله طرح های قابل ذکر طرح های پخش سیلاب هستند که امکان استفاده مطلوب ازپتانسیل آب و خاک را مهیا می سازند هدف اصلی ازاجرای چنین پروژه هایی ایجادشرایط مطلوب جهت رشد ونمو گونه های مرتعی و درختان مثمر و غیرمثمر می باشد بنحوی که ازفرسایش خاک جلوگیری نموده و زمینه را جهت تثبیت پایدارخاک فراهم سازد اهداف فرعی زیادی را این پروژه ها عاید می سازند که ازجمله آنها میتوان به تغذیه سفره های آب زیرزمینی اشاره نمود ازجمله مثالهای عینی این پروژه ها میتوان به ایستگاه تحقیقاتی ترویجی و اموزشی گناباد بیرجند و سبزوار اشاره نمود که تاثیرآنها برسفره های آب زیرزمینی طی ۲ الی ۳ سال گذشته مورد بررسی قرارگرفته است