مقاله پديده تسهيل يادگيري در سطوح مختلف مهارت تردستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: پديده تسهيل يادگيري در سطوح مختلف مهارت تردستي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسهيل يادگيري
مقاله ميدان شكل ساز
مقاله مهارت تردستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت كاران افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زارعين دولاب سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اين كه ساختار مغز انسان امروزي تفاوت چنداني نسبت به نسل هاي پيشين خود ندارد، به نظر مي رسد كه هر نسل انسان نسبت به نسل پيش از خود با سرعت بيشتري مي آموزد. پديده تسهيل يادگيري نه تنها بر انتقال يادگيري از يك نسل به نسل ديگر تكيه دارد، بلكه معتقد است كه در صورت وجود تشابهاتي از قبيل نژاد، سن، جنس، طبقه اجتماعي، در بين يك نسل نيز بدون وجود هيچ گونه ارتباطي، يادگيري قابل انتقال مي باشد؛ يعني پس از آموزش يك گروه، گروه متجانس ديگر با گروه اول، بيشتر مستعد يادگيري مي شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسي پديده تسهيل يادگيري در سطوح ساده تا پيچيده مهارت تردستي در يك نسل و بين ۳ گروه بود. ۳۵۳ دانشجو در سه گروه تقسيم شدند. گروه اول، فقط به تماشاي يك فيلم پرداخته و به مدت ۵۰ دقيقه در هر سطح تمرين كردند. گروه دوم علاوه بر تماشاي فيلم و دريافت توضيحات مربوطه، ۵۰ دقيقه به كمك پژوهشگر تمرين كردند. گروه سوم، مانند گروه اول تنها به مشاهده يك فيلم آموزشي پرداختند و ۵۰ دقيقه تمرين كردند. سپس مهارت تردستي هر گروه به واسطه متغيرهاي معين شده توسط پژوهشگر مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها به کمک روش هاي آماري تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبيLSD  تحليل شدند. نتايج، نشان داد كه گروه ۲ كه آموزش كامل ديده بودند، از دو گروه ۱ و ۳ مهارت را به طور معناداري بهتر آموختند. همچنين، گروه ۳ نسبت به گروه ۱ به طور معناداري مهارت را بيشتر ياد گرفتند. تفاوت بين گروه ۲ و ۳ معنادار نبود به اين معني كه در افراد گروه ۳ پس از يادگيري گروه دوم، پديده تسهيل يادگيري حادث شده و آنها مهارت را توانستند همانند گروه ۲ ياد بگيرند. تفاوت معنادار گروه ۱ و ۳ به اين معني است كه يادگيري در گروه ۲، يادگيري در گروه ۳ را تسهيل كرده است. بنابراين، آموزش يك گروه به تسهيل يادگيري در گروه متجانس ديگر منجر مي گردد كه اين پديده توسط قانون رزونانس توصيف مي شود.