مقاله پديده جانداري در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: پديده جانداري در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظور از جانداري پديده اي است برون زباني كه بر اساس پردازش شناختي از جهان خارج در الگوها و ساختهاي زباني متبلور مي شود. در واقع، پيدايش چنين الگوهايي در ساخت زبان انعكاس طي شدن يك فرآيند شناختي و ذهني است كه در آن عامل ذي روح بودن، به عنوان يك مولفه، در روند پردازش دخالت دارد.
مولفه مورد نظر، در اولين برش، موجودات را در پيوستاري قرار مي دهد كه يك سوي آن جاندار بودن و سوي ديگر آن بي جان بودن است. در برخي از زبانها، پيوستار جانداري با پيش انگاره هاي فلسفي و هستي شناختي ديگر در هم مي آميزد و در بين موجودات جاندار نيز مرتبه اي در نظر گرفته مي شود و حيوانات، به لحاظ دارا بودن مختصه جانداري بين انسان و اشيا قرار مي گيرد (انسان > حيوانات > اشيا). تبعات اين نوع مرتبه بندي در واقع هماني است كه به صورت دستوري شده در قالب كدگذاري زبانها خود را نشان مي دهد؛ براي مثال، در برخي از زبانها، براي حالت نشاني P (patient) و (agent) A در ساخت متعددي، مولفه جانداري دخالت دارد – به شكلي كه نشانه حالت مفعولي براي اسامي جاندارتر در مقايسه با اسامي كم جان تر متفاوت است. در هر حال، براي رسيدن به تحليلي روشن از پديده جانداري، بايستي عوامل و مولفه هاي متعامل با آن را نيز مد نظر داشت.