مقاله پديده كوچه نشيني و تاثير آن بر نظم و امنيت اجتماعي مطالعه موردي: پديده كوچه نشيني زنان شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: پديده كوچه نشيني و تاثير آن بر نظم و امنيت اجتماعي مطالعه موردي: پديده كوچه نشيني زنان شهر يزد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوچه نشيني
مقاله اوقات فراغت
مقاله نظم اجتماعي
مقاله مساله اجتماعي
مقاله آسيب هاي اجتماعي
مقاله هنجار
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك گوهر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگي مسالمت آميز افراد در يک جامعه، تنها در صورت رعايت قواعد مشترک ممکن مي شود. اما بايد اين قواعد مشترک واجد ويژگي هايي باشند که بتوانند به هدف برسند. يكي از اصلي ترين چارچوب هاي تعريف اين قواعد، انطباق و تناسب مسايل فرهنگي و پديده هاي اجتماعي با روح حاكم بر نظم اجتماعي است. «كوچه نشيني» يكي از آن مسايلي است كه بايد با ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه بررسي شود. امروزه اين پديده كه عقبه فرهنگي و تاريخي نيز با خود به همراه دارد موضوعي است كه در گوشه و كنار اغلب شهرها ديده و به دليل دگرگوني هاي فرهنگي و تغيير در سبك زندگي، به مرور تبديل به يك ناهنجاري اجتماعي مي شود. علت اصلي كوچه نشيني را بايد در فراغت و نوع به كارگيري اوقات فراغت جستجو کرد كه درباره آن به موضوع پرداخته ايم. آنچه مهم است تعامل كوچه نشيني و مساله نظم اجتماعي است که مي تواند جزء بخش ناپيدايي از نظم و امنيت شناخته شود. ترديدي نيست عامل فرهنگ نقش اساسي در شکل گيري مساله کوچه نشيني داشته است ليکن دگرگوني هاي اجتماعي نيز جزء مسايلي هستند که مي توانند در تغيير ذائقه هاي فرهنگي افراد جامعه موثر بوده و پديده هايي مانند کوچه نشيني زنان را دچار تحولات نگرشي و از هنجار به ناهنجار تبديل کنند. همان تحولاتي که درباره کوچه نشيني مردان نيز اتفاق افتاده است. اين مقاله مي کوشد به بررسي مساله کوچه نشيني و توصيف انگيزه زنان کوچه نشين در شهر يزد پرداخته و در نهايت به علل وجودي و آسيب هاي اين پديده بپردازد.
به همين منظور بر اساس نمونه اي ۱۴۴ نفري از بين زنان در محلات قديمي شهر يزد موضوع كوچه نشيني و تاثير آن بر مقوله نظم و امنيت اجتماعي بررسي شده است. روش نمونه گيري اين پژوهش، نمونه گيري دو مرحله اي خوشه اي- تصادفي ساده بوده است. براي گردآوري اطلاعات از شيوه پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان دادند بيش از ۳۹ درصد زنان در كوچه مي نشينند. متوسط زمان كوچه نشيني زنان بيش از ۶ ساعت در هفته بوده است. تقريبا ۵۶٫۳ درصد كساني كه در كوچه مي نشينند امكان استفاده از فضاهاي تفريحي يا ورزشي را در محل خود ندارند. بر اساس نتايج آزمون من ويتني بين متوسط تحصيلات، سن، تعداد فرزندان، وضعيت اقتصادي، زمان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني زنان كوچه نشين و زنان ديگر تفاوت معني داري وجود دارد. مهمترين دليل كوچه نشيني احساس تنهايي (۳۶ درصد) و مهمترين موضوعي كه زنان در كوچه نشيني ها با خود در ميان مي گذارند مسايل خانوادگي (۳۲ درصد) عنوان شده است. مهمترين انگيزه زنان كوچه نشين درد دل كردن و ديدن همديگر (۲۰ درصد و 20 درصد) عنوان شده است. در نهايت مهمترين عارضه كوچه نشيني از ديدگاه زنان کوچه نشين، غيبت (۴۷ درصد) و اتلاف وقت (۱۶ درصد) بيان شده است.