سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا براتیان قرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی به روی مدل پایه های مرکب، جهت بررسی آبشستگی موضعی انجام گرفته است آزمایشها تحت شرایط آب صاف و دبی ثآبت انجام شده است آزمایشات اصلی برای دو مدل پایۀ پیچیده متشکل از ستون، سرشمع، و گروه شمع و یک مدل پایۀ مرکب از ستون و فونداسیون انجام شده است. به منظور بررسی مشاهدات انجام شده، برای حالاتی که سطح فونداسیون نزدیک به بستر واقع است. تغییرات عمق آبشستگی برای ترکیب پایه و فونداسیون نسبت به سایر ترکیبات از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. برای تخمین عمق آبشستگی در اطراف پایه های پیچیده برخی از روشهای متداول مانند روش HEC-18و روش Coleman 2005 و همچنین روش Sheppard و همکاران ۲۰۰۴ براساس داده های موجود ارزیآبی شده است. نتایج حاصل از این معادلات نشان داد که این روشها برای برخی ترکیبات پایه نتایج دست بالایی ارائه می کنند. لذا برای آن بخش از معادلات که خطای قآبل ملاحظه ای در نتایج مشاهده شد ضرایب تصحیحی به دست آورده شد مقایسۀ نتایج نشان می دهد که معادلات تصحیح شده دقت قآبل قبولی برای داده های موجود و همچنین آزمایشات سایر محققین ارائه می نماید