سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی میرزائی بیجائیه – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی هریس
نوید تقی زادگان کلانتری – دکترای برق قدرت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

چکیده:
فرورزونانس پدیده ای است که در سیستم قدرت الکتریکی در محلی که یک عنصر غیر خطی اندو کتیو تحت شرایط خاصی از طریق یک عنصر غیر خطی کاپاسیتیو تغذیه می شود، به وقوع می پیوندد. عنصر غیر خطی می تواند اندوکتانس غیر خطی راکتور یا ترانسفورماتور باشد. مشخصه های هسته مغناطیسی آنها در وقوع پدیده نقش مهمی را ایفا می نماید. از این رو در این بررسی علاوه بردر نظر گرفتن مشخصه واقعی اشباع، اثرات هیسترزیس نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است. بر این اساس نقش پارامترهای مختلف سیستم و مقادیر بحرانی آنها در تحقق فرورزونانس مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط مرزی و نواحی مصون از فرورزونانس مشخص گردیده است. مسئله به روشهای تحلیلی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با در نظر گرفتن هیسترزیس مقادیر بحرانی و نواحی مصون از فرورزونانس تغییر خواهند کرد.