سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید قائدامینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
احمد بختیارنصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشکده ی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا که امکان رخداد پدیده ی بر کنش تنها در اثر بارهای جانبی همچون باد و زلزله می باشدف در این مقاله سعی بر بررسی اثرات این پدیده در اثر نیروهای زلزله می باشد، هر چند که از نظر ماهیت، در اثر نیروی باد نیز رفتاری مشابه بوجودخواهد آمد. در طراحی لرزه ای سازه اصولا فرض بر این است که شاولده و تکیه گاه، به یکدیگر محکم شده اند، ولی این فرض در هنگام وقوع زلزله های قدرتمند با بلندشدگی قسمتی از شالوده مورد شک و تردید قرار می گیرد، لذا به دلیل باز توزیع نیروها در زمان برکنش و حتی اثرات کاهشی در نیروهای زلزله به بررسی پاسخ لرزه ای همراه با امکان بلندشدگی در پی سازه پرداخته شده است.
در این مقاله پس از آشنایی با برکنش، با مقایسه ای بر روش های مدل سازی چوپرا، وینکلر و مدل دو نفری معادل S، این مدلها در یک تقسیم بندی پژوهشی و کاربردی قرار گرفت ه اند و در پایان با ذکر دلایل تحلیلی سعی در اثبات رجحان مدل S بر سایر مدلها شده است.