سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی صنایعی – استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سعید فتحی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی صادقیان – کارشناس ا رشد مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه بنگاههای کوچک و متوسط سهم زیادی در فعالیتهای صنعتی کشورهای مختلف جهان از جمله ایران دارند ( برای مثال در ایران ۸۵ درصد شرکتهای صنعتی، ۹۳ درصد نیروی کار و تقریبا ۳۰ درصد ارزش افزوده ) این بنگاهها در حال حاضر با مشکلات زیادی ساختاری، قانونی، فناوری، مالی و … مواجه بوده و قادر به تولید محصولات قابل رقابت در بازارهای جهانی نیستند به نظر می رسد یکی از راهکارهای ارتقا موقعیت و جایگاه این بنگاهها برای رقابت در بازارهای جهانی تجارت الکترونیکی می تواند باشد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده لی (۲۰۰۹)است. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های ان از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است جامعه آماری تحقیق مدیران شرکتهای کوچک و متوسط شهر اصفهان و تعداد نمونه آماری برابر ۱۴۰ بوده است دراین پژوهش از معادلات ساختاری ( تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) برای آزمون فرضیات استفاده شده است نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که مدل مزبور مدل نظری قوی برای پذیرش تجارت الکترونیکی است. به علاوه دراین مدل اثر اعتماد و ریسک درک شده در پذیرش تجارت الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت.