مقاله پراستنادترين نويسندگان در حوزه موضوعي پزشکي باليني: با تاکيد بر تحليل ارتباطات فرارشته اي اين حوزه در مقالات ISI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: پراستنادترين نويسندگان در حوزه موضوعي پزشکي باليني: با تاکيد بر تحليل ارتباطات فرارشته اي اين حوزه در مقالات ISI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکي باليني
مقاله استناد
مقاله ارتباط
مقاله دانشگاه ها و موسسات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمي ابرقويي صفيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر ساله تحقيقات بسياري در حوزه علوم پزشکي، انجام مي شود و برخي از آنها به عنوان منابع هسته و پايه، مورد استناد ساير پژوهشگران قرار مي گيرد. در تحقيق حاضر، پراستنادترين پژوهشگران و موثرترين کشورها و موسسات در تحقيقات حوزه پزشکي باليني طي دوره زماني ۹۱-۱۹۸۱ معرفي و شناسايي شده است. همچنين ميزان ارتباط و هم پوشاني اين حوزه موضوعي با ساير علوم مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است. جامعه مورد پژوهش ۲۶۵ نفراز محققاني است که از سوي موسسه اطلاعات علمي آمريکا (ISI) به عنوان پراستنادترين نويسندگان در حوزه پزشکي باليني معرفي شده اند. ابزار گردآوري اطلاعات يکي از توليدات اين موسسه به نام Highly-cited است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Excel مورد تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: ۲۶۵ نويسنده از ۱۶ کشور، به عنوان پراستنادترين نويسندگان در حوزه پزشکي باليني از سوي ISI معرفي شده اند که ۴۷/۷۵ درصد آنها (۲۰۰ نويسنده) از کشور ايالات متحده هستند. بعد از آن انگلستان و ژاپن با ۲۸ و ۷ نويسنده پراستناد، بيشترين تاثير را بر اين حوزه داشته اند. در ميان سازمانهاي توليد کننده علم در اين حوزه، دو دانشگاه تگزاس وکاليفرنيا هر دو از ايالات متحده، به ترتيب با ۱۵ و ۱۱ نويسنده بيشترين سهم را داشته اند. از مجموع ۲۶۵ نويسنده، ۶۰ نفر(۶۴/۲۲درصد) در موضوعاتي غير از پزشکي باليني نيز، پراستنادترين بوده اند.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان دادكه کشور ايالات متحده با فاصله اي معادل ۹/۳ برابر کل کشورهاي اروپايي و ۲/۲۲ برابر کشورهاي آسيايي در اين حوزه موضوعي تاثير گذار بوده است. تحليل موضوعي نشان داد پزشکي باليني با حوزه کلي علوم زيستي، بيش از ساير حوزه هاي علوم هم پوشاني دارد.