مقاله پراكنش سه ويروس مهم شته برد كلزا در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: پراكنش سه ويروس مهم شته برد كلزا در استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله TuMV, CaMV, BWYV, Brassica napus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي طبرستاني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس هاي موزائيك شلغم (TuMV)، موزاييك كلم گل (CaMV) و زردي غربي چغندرقند (BWYV) مهم ترين ويروس هاي كلزا در دنيا به شمار مي آيند، به منظور بررسي پراكنش ويروس هاي ياد شده در استان گلستان طي دو سال زراعي ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ از مزارع واقع در سه ناحيه مهم كشت كلزاي اين استان نمونه برداري تصادفي انجام شد. نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون سرولوژيكي الايزا مستقيم (DAS-ELISA) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در سال زراعي ۱۳۸۷، %۴٫۵ نمونه ها به TuMV، %۲٫۵ نمونه ها به CaMV و %۶ از نمونه ها به BWYV و در سال زراعي ۱۳۸۸، %۸٫۳۳ نمونه ها به TuMV، %۱٫۶۶ نمونه ها به CaMV و %۶٫۳۳ از نمونه ها به BWYV آلوده بودند. بررسي آماري اين داده ها نشان داد كه فاكتور نوع ويروس براي سال زراعي ۱۳۸۷ و فاكتور ناحيه در سال زراعي ۱۳۸۸ معني دار بودند. به علاوه، آلودگي نمونه ها به BWYV با استفاده از روش  RT-PCRنيز تاييد گرديد. اين اولين گزارش از وقوع آلودگي مزارع كلزاي استان گلستان به BWYV، TuMV و CaMV مي باشد.