مقاله پراكنش و نوسانات فصلي کفزيان بزرگ خليج گرگان (جنوب شرقي درياي خزر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۰۵ تا ۶۱۲ منتشر شده است.
نام: پراكنش و نوسانات فصلي کفزيان بزرگ خليج گرگان (جنوب شرقي درياي خزر)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله خليج گرگان
مقاله ماکروبنتوز
مقاله پراكنش
مقاله زيتوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي كشكا معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف آبادي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عوفي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: حساس دليرخواه آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طاولي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراكنش و نوسانات فصلي ماكروبنتوزهاي خليج گرگان طي دوره يك ساله و به صورت فصلي از زمستان ۱۳۸۳ تا پاييز ۱۳۸۴ مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نمونه برداري از رسوبات بستر در هفت ايستگاه و به وسيله دستگاه نمونه بردار گرب انجام شد. دانه بندي رسوبات بستر و ميزان مواد آلي آن اندازه گيري شد. به طور كلي هفت گروه از ماكروبنتوزها شناسايي و جداسازي گرديد كه بيشترين فراواني به ترتيب مربوط به پرتاران با ۴۲ درصد، شكم پايان با ۲۶ درصد، دو كفه ايها با ۱۹ درصد نسبت به كل جمعيت ماكروبنتوزها تعيين گرديد. حداكثر فراواني ماكروبنتوزها مربوط به فصل تابستان و معادل ۳۴۱ عدد در متر مربع و حداقل آن مربوط به فصل زمستان و معادل ۱۹۹ عدد در متر مربع تعيين گرديد. ميزان زيتوده ماكروبنتوزها نيز بر اساس وزن تر در ايستگاههاي مختلف محاسبه گرديد كه حداكثر زيتوده در فصل تابستان و معادل ۴۲٫۳۶ گرم در متر مربع و حداقل آن در فصل زمستان، معادل ۱۰٫۹۲ گرم در متر مربع تعيين گرديد. همچنين ميانگين سالانه وزن تر ماكروبنتوزها ۲۹٫۷۵ گرم در متر مربع ثبت گرديد. به علاوه آزمون همبستگي بين فراواني جمعيت و زيتوده ماكروبنتوزها با مواد آلي بستر و بافت رسوبات در ايستگاههاي نمونه برداري در طول دوره نمونه برداري محاسبه گرديد. در فصل تابستان و زمستان فراواني و زيتوده ماكروبنتوزها با درصد ماسه رابطه منفي و با درصد مواد آلي رابطه مثبت را نشان داد.