مقاله پرايمينگ بذر و اثر آن بر القاي تحمل به تنش خشکي در ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: پرايمينگ بذر و اثر آن بر القاي تحمل به تنش خشکي در ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسمو پرايمينگ
مقاله تنش رطوبتي
مقاله گندم
مقاله هورمونال پرايمينگ
مقاله هيدروپرايمينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پر علي
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسف اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت ديرهنگام و کمبود نزولات آسماني از جمله مشکلات عمده در زراعت گندم در مزارع کشور به شمار مي رود. بدين منظور آزمايشي جهت القاي تحمل به تنش رطوبتي تحت شرايط مزرعه اي و تنش خشکي در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي اجرا شد. ارزيابي اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۵ تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل ۴ رقم گندم نان به اسامي زرين، شهريار، سرداري و آذر به عنوان فاکتور A و تيمارهاي هيدروپرايمينگ، اسموپرايمينگ [پلي اتيلن گليکول (۸۰۰۰) ۱۰ درصد و کلريد پتاسيم ۲٫۵ درصد] کود يونيک و تنظيم کننده هاي رشد (سايکوسل ۱۰۰۰ P.P.M و اکسين (۱۰ P.P.M به همراه شاهد به عنوان فاکتور B بود. تنش رطوبتي در مزرعه با قطع آبياري از مرحله ساقه روي اعمال شد. نتايج تجزيه واريانس ساده و مرکب تحت شرايط مزرعه اي نشان داد که در هر دو شرايط نرمال و تنش رطوبتي صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد سنبلچه در هر سنبله، تعداد دانه در سنبله، ماده خشک کل، وزن هزار دانه، محتواي نسبي آب برگ پرچم، مساحت برگ پرچم، ارتفاع بوته و ميزان کلروفيل برگ پرچم اختلاف آماري معني داري حداقل در سطح احتمال ۵ درصد داشتند. در بين تيمارها، سايکوسل و ايندول استيک اسيد بيشترين اثرات مثبت را بر صفات مورد بررسي گذاشت و پيش تيمار کلريد پتاسيم بيشترين القاي تحمل به تنش رطوبتي را در بين ارقام داشت.