سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد ضابطیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
بهشاد شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سعیدی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
یکی از شاخه های جریانهای دو فازی جریانهای حاوی ذرات می باشد بخشی از مطالعات مربوط به جریان های دوفاز جامد – مایع به چگونگی و کیفیت توزیع فاز ذرات درسیال میپردازد کارحاضر به بررسی تجربی فرایند پخش و همگن سازی ذرات جامد درابعاد میکرون درسیال به منظور ایجاد یک مخلوط پایدار انجام شده ست فرایندهای فراوری مخلوط با توجه به محدوده اندازه و خواص ترموفیزیکی فاز گسسته و برهمکنش آن با فاز پیوسته طراحی و اجرا می شود فرایند های اصلی طراحی شده درکارحاضر جهت فراوری مخلوط عبارتند از اضافه کردن سورفکتانت استفاده ازامواج فراصوت و کنترل دقیق چگالی سیال کاربرد مستقیم فرایندهای اعمال شده روی مخلوط درجریان حاوی ذرات درون مبنی کانالها می باشد بحث کنترل دقیق چگالی سیال به عنوان یک فرایند جدید دریجریانهای دو فازی جامد مایع مطرح شده و روش انجام ان به تفصیل شرح داده شده است درادامه شاخصهای مربوط به تکنیکهای فوق درمورد مخلوط به بحث گذاشته شدها ست.