سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید پاکمنش – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش فیزیک کرمان ،
محمد رضا مطلوب – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش فیزیک کرمان ،

چکیده:

دراین مقاله پراکندگی اکترون فوتون درحضور محیط دی اکتریک را بررسی می کنیم . دراین فرمول بندی فوتون و الکترون توسط میدانهای کوانتومی توصیف می شوند برای توصیف فوتون میدان الکترومغناطیسی درحضور دی الکتریک یک کوانتیزه خواهد شد و برای توصیف الکترون ازکوانتش مرتبه دوم معادله دیراک بهره می گیریم پس ازآن سطح مقطع پراکندگی را محاسبه می کنیم برای نشان دادن نتیجه سطح مقطع پراکندگی دراین محیط را با آنچه درفضای تهی بدست آمده مقایسه می کنیم .