سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی نژاد – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان
محمدامین علی بخشی – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی م

چکیده:

در این مقاله به وسیله روش حل دقیق، بازتابش یک موج تخت مورب از یک پوسته اسوانه ای ویسکوالاستیک پر شده و غوطه ور در سیال ایده ال و همچنین دو استوانه صلب موازی و همجوار که در یک سیال ایده ال متناهی و تراکم پذیر قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش جداسازی متغیرها و بسط های مناسب میدان صوتی هارمونیک در حل این دو مسئله که به وسیله سریهای نامحدود انجام می گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مدل مناسب رفتار دینامیکیپوسته ویسکوالاستیک بر مبنای تئوری هاوریلیاک – نگامی بررسی می گردد. سپس معادلات حاکمو بسط های میدانی بطور مبسوط بیان میشوند. در قسمت بعدی نیز شرایط مرزی مناسب در حل این دومساله بیان شده اند. شایان ذکر است در حل مساله دوم از قضیه جمع توابع بسل استوانه ای (Bassel) برای انتقال امواج از یک مختصات به مختصات دیگر بهره گرفته شده است. در ارائه نتایج، پراکندگی فشار صوتی برای مقادیر مشخصه ویژگی های سیستم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ویژگیهای مشخصه سیستم علاوه بر فرکانس موج برخوردی ، برای پوسته استوانه ای شامل نسبت ضخامت پوسته به شعاع خروجی آن و جنس ماده ویسکوالاستیک و برای دو استوانه صلب، شامل فاصله بین دو استوانه و زاویه موج برخوردی است.