سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناعمه صفری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدة مهندسی مکا
فرهنگ هنرور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدة مهندسی مکانیک
مجید بازرگان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله پدیدة پراکندگی امواج در پوسته های استوانه ای همسانگرد عرضی نوع اول و دوم غوطه ور در سیال مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل ریاضی موجود برای استوانه‌های همسانگرد عرضی به پوسته‌های استوانه‌ای تعمیم یافته و پراکندگی امواج صوتی صفحه ای در تابش مورب نسبت به محور برای پوسته های استوانه ای بررسی شده است. تابع فرم (Form Function) برای کبالت به عنوان مادة همسانگرد عرضی نوع اول و کادمیوم به عنوان مادة همسانگرد عرضی نوع دوم برای محدودهوسیعی از ضخامت، از بسیار زیاد (استوانة توپر) تا بسیار نازک، رسم شده است. برای تأیید درستی مدل ارائه شده، با بسیار کوچک کردن شعاع داخلی، پوسته به استوانة توپر تبدیل شده است و نتایج با نتایج موجود برای استوانة توپر مقایسه شده است.