سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدیوسف موسویان – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی –
سعیدرضا بخشی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان
محسن رستمی –

چکیده:
در این تحقیق پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-Gr-SiC با استفاده ازروش الکتروشیمیایی بر روی زیر لایه ST37 ایجاد شد. برای ایجاد این پوشش ها از حمام واتس استفاده گردید. بدین منظور، پودر های SiC و Grبه صورت سوسپانسیون به حمام اضافه شدند و نحوی پراکندگی نانو ذرات SiC درپوشش تاثیرآن بر سختی پوشش بررسی شد. ساختار پوشش ایجاد شده با استفاده از روش پراش پرتو ایکس) XRD (و میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM بررسی شد. و سختی آنها با استفاده ازروش میکروسختی ویکرز بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد نانو ذرات در غلظت های کم به صورت یکنواختدر پوشش پراکنده شده و در غلظت های بالا آگلومره شده ولی میکروسختی افزایش یافته است