سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعیم آلبوغبیش –
محمدعلی ترابی سیاه –

چکیده:

بافت لنفوئیدی ضمیمه لوله گوارش روده بزرگ در گاو، گوسفند، خوک، اسب، سگ، جوندگان و انسان در حالت طبیعی شناسائی و مشخص شده است . هدف از ا ین مطالعه مشخص نمودن پراکندگی، مرفولوژی و تعیین مساحت این بافت در گاومیش و در سنین مختلف می باشد . در این پژوهش روده بزرگ ۲۶ رأس گاومیش به ظاهر سالم در سنین مختلف ( کمتر از ۱ ، ۲ ، ۳ و بیش از ۳ سال ) مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور مطالعه ماکروسکوپی، رود ه کور و قولون از حفره شکم خارج شده و به صورت طولی از ناحیه اتصال به مزاتتر باز و سطح مخاط به آرامی با آب سرد شستشو و تمیز گردید . روده برا ی ۱۲ ساعت در آب سرد جاری شستشو داده شد و سپس برا ی ۱۲-۱۴ ساعت در اسید است یک %۲ بمنظور ثبوت قرار داده شد . پس از آن با متیلن آبی %۰/۵ برای ۳-۵ دقیقه رنگ آمیزی و سپس برا ی خارج کردن رنگ اضافی به مدت ۲-۳ ساعت آب کشی شد . در مشاهدات ماکروسکوپی ۲ پلاک لنفوئیدی در تمام سنین مشاهده گردید . الف : پلاک ایلئوسکال ) ب : پلاک قولونی فوقانی . پلاک ایلئوسکال با سطحی مشبک در مقابل سطح مزاتتری ناحیه ورودی ایلئو – سکوم قرار داشت . ارتفاع پلاک ا یلئوسکال بطور معنی داری تا سن ۳ سال گی ۱ ± ۰/۱۳) سانتیمتر ) افزایش می یابد ولی پس از آن، کاهش می یابد ۰/۵۴ ± ۰/۰۹) سانتی متر ). مساحت پلاک ا یلئوسکال با افزا یش سن، افزایش می یابد بطوری که کمترین مساحت ۸/۶۳ ± ۳/۹۶) سانتی متر مربع ) در سن ۱ سالگی و بیشترین مقدار آن ۱۷/۴ ± ۹/۱۳)سانتی متر مربع ) در سن ۳ سالگی می باشد P<0,05)پلاک قولونی فوقانی در حلقه فوقانی قولونصعودی به شکل زبانی، انگشتی یا تاجی شکل قرار دارد . اختلاف معنی داری در ارتفاع ا ین پلاک در سنین مختلف مشاهده نشد . ولی مساحت پلاک قولونی فوقانی با افزا یش سن، افزا یش یافته بطوری که بیشترین ارتفاع در سن ۳ سالگی ۵۱/۶ ± ۷/۶۶) سانتی متر مربع ) و کمترین آن در سن کمتر از یک سال ۱۴/۹۴ ± ۱۲/۹) سانتی متر مربع ) مشاهده شد . ) P<0,05) در مشاهدات ماکروسکوپی پلاک لنفوئیدی در روده کور، کولون تحتانی و راست روده مشاهده نگردید .