سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و دانشجوی دکتری محیط زیست

چکیده:

با توجه به رشد رو زافزون صنعت س یمان درکشوروامکان الا یندگی بالقوه ز یاد ا ین صنا یع بررو ی مح یط ز یست اطراف، در آ ینده شاهد توسعه اثرات آلا ینده ها ی منتشره ناشی از این صنا یع بر رو ی مح یط ز یست از جمله منابع خاک تحت نفوذ خواهیم بود . لذا جهت شناسا یی ا ی ن اثرات، تحق یق حاظر شکل گرفت ، وتأ ک ید خود را بر رو ی پراکنش آلودگی ناش ی از گرد وغباربررو ی منابع خاک گذاشت . به منظور دستیابی به نتا یج دقیق و کاربردی کارخانه سیمان آبیک با تولید بیش از ۲/۲ میلیون تن سیمان پرتلند در سال به عنوان دومین کارخانه تولید کننده س یمان (بعد از س یمان تهران ) در کشور که در مجاورت اراضی زراعی و مراتع طبیعی قرار دارد و با میانگین غلظت ذرات معلق ۱۳۰ میکروگرم در متر مکعب هوا که بسیار بیشتر از تراکم قابل تحمل (μg/m m220-10)) است جهت بررسی در نظر گرفته شد.