سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نجمه شفیعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ولی عصر(عج)
مهناز امراللهی جلال آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور شیراز
حسین شیرانی – دکتری علوم خاک عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان دانشکده کشاورزی

چکیده:
درکشورایران باتوجه به توسعه معادن بررسی مسائل زیست محیطی امری ضروری به نظر می رسد معدن مس سرچشمه دومین معدن بزرگ روبازدنیا و اولین تولید کننده مس درایران است که تاکنون درارتباط باوضعیت توزیع عناصرسنگین و به خصوص عناصرسمی که امکان به مخاطره انداختن محیط زیست را درپی ارد درمحدوده معدن پژوهش جامعی صورت نگرفته است لذا دراین مطالعه ارزیابی و تهیه نقشه توزیع عنصرسرب انجام شد برای این منظور الگوی نمونه برداری خاصی به مرکزیت دودکشهای کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه و به شعاع ۶کیلومتر درسه جهت مختلف مسیررفسنجان شهرک و معدن طرح ریزی شد و تعداد ۱۲۰نمونه خاک ازخاکهای سطحی حداکثر تاعمق ۳۰سانتیمتری ازمناطق بکرجمع اوری شدوبعدغلظت عنصرسرب به روش پلاسمای القایی ـ اسپکتروسکوپی جرمی ICP- MS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت پس ازبررسی شرط نرمال بودن توزیع داده ها ازطریق تجزیه و تحلیل های اماری تخمین گرکریجینگ معمولی به منظور پهنه بندی غلظت عنصرمس استفاده گردید و سپس نقشه ی توزیع عیارسرب توسط نرم افزار ۷٫۰e fr uS به منظور شناسایی مناطق الوده به عنصرسرب ترسیم گردید باتوجه به پردازش های صورت گرفته میزان غلظت عنصرسرب درمحدوده موردمطالعه ۱۲۵تا۶۰۰ppm بدست آمد