سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وجیهه اسکندری راد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه بیولوژی د
مریک فلاحی – بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر، بندر انزلی

چکیده:

تراکم و پراکنش روپلانکتونها از پائیز ۱۳۸۱ لغایت تابستان ۱۳۸۲ در آبهای دور از سالحل استان هرمزگان در محدوده ای به طول ۲۵۲ کیلومتر و عرض ۵۶ کیلومتر در ۵ ترانسکت مشتمل بر ۱۵ ایستگاه انجام شد. نمونه گیری توسط تور بونگو با چشمه ۱۱۰ میکرون به صورت کشش مورب از قسمت نزدیک به کف تا سطح آب انجام گردید. در مجموع ۵ گروه عده از مروپلانکتونها (شکم پایان، دو کفه ای ها، پلی کت ها، دکاپودا و تخم و لارو ماهی ها) بررسی وتعیین تراکم گردید. بطور کلی میانگین تراکم سالانه مروپلانکتونی معادل ۳۲۶ عدد درمترمکعب ثبت گردید و بیشترین تراکم مربوط به شکم پایان با مقدار ۱۶۳ عدد در متر مکعب و کمترین مشاهدات مربوط به دکاپودا بود حداکثر تراکم مروپلانکتونی در فصل زمستان با میانگین ۷۷۴ عدد در تر مکعب و حداقل ان مربوط به فصل بهار با میانگین ۸۸ عدد در متر مکعب ثبت گردید. همچنین در بین ایستگاه های ، ایستگاه ۱۰ بیشترین مقدار تراکم را به خود اختصاص داد.بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری از لحاظ یانگین تراکم مروپلانکتونی بین فصول مختلف در سطح اطمینان ۹۵درصد وجود دارد