مقاله پراکنش گونه هاي سينوريزوبيومي Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزيست با يونجه در مناطق غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۱۷ تا ۷۲۶ منتشر شده است.
نام: پراکنش گونه هاي سينوريزوبيومي Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزيست با يونجه در مناطق غربي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله شنبليله
مقاله يونجه زرد
مقاله PCR-RFLP ،Sinorhizobium meliloti ،Sinorhizobium medicae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي بداف مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين پراکنش جغرافيايي سينوريزوبيوم هاي همزيست با يونجه در نواحي غرب و شمال غرب ايران، تعداد ۹۵۰ جدايه از سينوريزوبيوم هاي همزيست با دو جمعيت يونجه داخلي (همداني و نيک شهري) و يک جمعيت خارجي (کودي) در هشت خاک جمع آوري شده از استان هاي کردستان، کرمانشاه، آذربايجان شرقي و کردستان انتخاب شدند. شناسايي دقيق اين جدايه ها به همراه ۱۴ جدايه توليد کننده گره در يونجه زرد (Melilotus officinalis) و ۳۱ جدايه همزيست با شنبليله (Trigonella foenum-graecum) در منطقه اصفهان، بر اساس روش هاي ملکولي صورت گرفت. با تکثير قسمتي از نواحي ژن هاي nod و mucR در اين جدايه ها با استفاده از آغازگرهاي توصيه شده، توالي يابي نوکلئوتيدي نواحي مزبور و هضم آنزيمي قطعه تکثيري قسمتي از ناحيه ژني ۱۶S rRNA با استفاده از آنزيم برشي RsaI، سه جدايه از يونجه، هفت جدايه از يونجه زرد و ۱۳ جدايه از شنبليله به عنوان باکتري S. medicae تشخيص داده شدند و بقيه جدايه ها (۹۴۳ از يونجه، هفت جدايه از يونجه زرد و ۱۸ جدايه از شنبليله) متعلق به گونه S. meliloti بودند. گرچه هر دو گونه سينوريزوبيومي از تمام گياهان ميزبان جداسازي شدند، ولي غالب بودن S. meliloti در مناطق مختلف روي جمعيت هاي يونجه مشخص نمود کهS. meliloti پراکنش جغرافيايي وسيعي در مناطق غربي ايران دارد. در اين مطالعه الگوي قطعات حاصل از برش آنزيمي قطعه تکثير يافته ژن ۱۶S rRNA با آنزيم Rsa I، دو گونه S. medicae و S. meliloti را به آساني از هم تفکيک نمود که نشانگر مناسب بودن اين روش براي تشخيص سريع ريزوبيوم هاي ايجاد کننده گره در يونجه است.