مقاله پرتوزايي طبيعي در نمونه هاي گرانيتي استفاده شده به عنوان مصالح ساختماني در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: پرتوزايي طبيعي در نمونه هاي گرانيتي استفاده شده به عنوان مصالح ساختماني در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوزايي طبيعي
مقاله گرانيت
مقاله مصالح ساختماني
مقاله ايران
مقاله نرخ دوز موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين پرتوزايي طبيعي مصالح ساختماني استفاده شده و ارزيابي شاخص هاي مورد نظر در ارتباط با محيط زيست، بهداشت و جامعه ،۱۴ نمونه از سنگ هاي آذرين استفاده شده در ايران به عنوان سنگ هاي گرانيتي انتخاب و پرتوزايي طبيعي نمونه ها شامل اندازه گيري اکتيويته هسته هاي۲۳۲TH ،۲۲۶R  و ۴۰K بر حسب Bq/kg انجام شد. پرتوزايي معادل نمونه هاي مطالعه شده برحسب معادل راديم Raeq براي تمام نمونه ها محاسبه شد که در محدوده ۲۱۰٫۵۰-۴۵۰٫۷۲ Bq/Kg است. براي ارزيابي شاخص هاي ريسک محيط زيست، شاخص هاي خطر خارجيHex ، خطر داخلي  Hinو نرخ دوز جذب شده محاسبه شدند. شاخص محاسبه شده Hin براي نمونه هاي مطالعه شده در محدوده بين  1.63-0.81و براي ۱٫۲۲-۰٫۵۷ Hex است. مقادير توصيه شده براي شاخص پرتوگيري داخلي و خارجي به ترتيب ۱٫۵ و ۱ است. طبق استاندارد UNSCEAR ميزان دوز پرتوزايي موثر سالانه بر حسب mSv/y محاسبه شد که مقدار آن براي يکي از نمونه ها ۱٫۰۵ و براي بقيه نمونه ها در محدودهmSv/y 1-0.3  قرار مي گيرد. طبق توصيه کميسيون اروپا براي مصالح ساختماني با دوز موثر سالانه بالاتر از mSv/y 1 مي بايد مراقبت هاي لازم جهت مراقبت از اشعه هاي پرتوزا صورت گيرد. تهويه فضاهاي بسته و اتاقهاي خواب از جمله اقدامات ساده و مراقبتي است که موجب کاهش غلظت گازهاي پرتوزا مي شود. مطالعات کاني شناسي نشانگر همبستگي مقدار راديواکتيويته اندازه گيري شده با فراواني کاني هاي فلدسپات پتاسيم، زيرکن، اسفن و آلانيت دارد و همچنين تاثير بافت تجمعي در افزايش پرتوزايي است.