مقاله پرداخت هاي خارج از چارچوب در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۴۰ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: پرداخت هاي خارج از چارچوب در سازمان ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرداخت هاي خارج از چارچوب
مقاله اخلاق سازماني
مقاله رفتار سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سازمان هاي امروزي، حتي با برخورداري از رسالتي روشن و ساختاري كارآمد، جهت دستيابي كامل به اهداف، به نيروي انساني توانمند و متعهد نياز خواهند داشت. توانمندي و تخصص، مقوله اي است كه طي فرايند گزينش و آموزش، قابل دستيابي مي باشد اما موضوع تعهد و اخلاقيات در سازمان، نيازمند كار فرهنگي و توجه به هنجارهاست كه امري پيچيده و حساس است.
پرسنل در محيط كاري دست به اقداماتي مي زنند كه در صورت عدم توجه و واكنش مناسب مديريتي، نتايج نامطلوبي براي فرد، مسئوول و حتي سازمان در بر خواهد داشت. مسولين ناگزيرند اين امور را شناسايي و تحليل نموده، با اتخاذ عكس العمل مناسب، رفتار كارمندان را با اهداف سازمان همسو سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسايي زواياي موضوع و ارايه راهكارهايي براي بررسي هنجارهاست.
روش كار: مقاله حاضر، با هدف بررسي موضوعي پرداخت هاي خارج از چارچوب در سازمان ها، ضمن مروري مستند بر ادبيات موضوعي كه در اين رابطه ارايه شده، نتايج حاصل از تحقيقات در اين رويكرد را، طي مطالعه موردي انجام شده در يك سازمان، تشريح و مورد بررسي قرار داده تا جوانب مختلف موضوع را در يك مورد عملي آشكار سازد. اين پژوهش تلفيقي از مطالعات و تجربيات عملي است.
يافته ها: بر مبناي تجريبات و مطالعه موضوعي، الگويي جهت ارزيابي رفتار سازمان از منظر موضوع تحقيق ارايه گرديد و واكنش مناسب مديريتي در شرايط مختلف فرهنگي سازمان تعيين شد.
نتيجه گيري: اخلاقيات در تعالي رفتار سازماني بسيار موثر بوده و در اين راستا، سازمان ها نيازمند اعمال نظارت هاي مديريتي بر رفتارهاي فردي و هنجارهاي گروهي مي باشند. پرداخت هاي خارج از چارچوب، عليرغم معايب آن، مزايايي نيز دارد كه بر مبناي الگوهاي ارايه شده در پژوهش، مي توان شرايط فرهنگي حاكم بر سازمان را از اين منظر سنجيده و راهكاري متناسب با آن را در پيش گرفت.