مقاله پردازش تصاوير ماهواره اي به منظور برآورد ميزان توليد برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: پردازش تصاوير ماهواره اي به منظور برآورد ميزان توليد برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله شبکه عصبيRBF
مقاله شبکه عصبي MLP
مقاله تخمين ميزان محصول
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرياني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قادري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي كمانگر مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از پردازش تصوير و سنجش از دور به تعيين ميزان محصول برنج در منطقه اي در شمال ايران پرداخته مي شود. منطقه مورد بررسي در عرض جغرافيايي تا و طول جغرافيايي تا در شمال ايران (استان مازندران) واقع شده است. در اين تحقيق از چهار تصوير سنسور LISS-III ماهواره IRS-1D در فصل زراعي ۱۳۸۲ استفاده شده است که دو تصوير از فصل برنج کاري و دو تصوير مربوط به فصل غير برنج کاري مي باشد و تصاوير با استفاده از نقاط کنترل زميني تصحيح هندسي شده اند. براي برآورد توليد برنج، ابتدا مزارع برنج از ديگر مناطق با استفاده از شبکه عصبي MLP دوکلاسه تفکيک شده اند. شبکه مورد استفاده، يک لايه ورودي، دو لايه مخفي و يک لايه خروجي دارد. از آناليز مولفه هاي اصلي (PCA) براي کم کردن بعد نمونه هاي ورودي به شبکه استفاده شد. شبکه به ازاي حالات مختلف (بعد نمونه هاي ورودي، تعداد نرون هاي لايه مخفي) آموزش داده و شبکه بهينه با استفاده از مجموعه  validation انتخاب شد. شبکه بهينه داراي دقت کلي ۹۸ درصد و داراي ضريب کاپا ۰٫۹۶ روي مجموعه test است. همچنين با استفاده از شبکه MLP مزارع برنج پرمحصول و کم محصول تفکيک شده اند. شبکه MLP ايجاد شده داراي دقت کلي ۸۹٫۶ درصد و ضريب کاپاي ۰٫۶۷ است. با شبکه عصبي RBF مدلي ايجاد شده است تا با داشتن بازتاب مزارع در باندهاي مادون قرمزنزديک و قرمز در دو تصوير از دوره رشد برنج، ميزان محصول مزارع تخمين زده شود. ميانگين خطاي نسبي مدل براي برنج پرمحصول ۱۱٫۵۲ درصد با انحراف معيار ۷۱٫۸۳ مي باشد و داراي ضريب تخمين ۰٫۳۱ است و براي برنج کم محصول ميانگين خطاي نسبي ۹٫۹ درصد با انحراف معيار ۹٫۲ و ضريب تخمين ۰٫۲ مي باشد. درنهايت با استفاده از مدل سه گانه بالا، ميزان توليد هر يک از گونه هاي برنج در منطقه مورد مطالعه تعيين گرديد که ميزان توليد برنج پرمحصول ۲۵۶۰۶۱ تن و ميزان توليد برنج کم محصول ۸۵۱۷۷ تن برآورد گرديد.