مقاله پردازش جمله و بازنمود ذهني فعل در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: پردازش جمله و بازنمود ذهني فعل در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش فعل
مقاله تصميم گيري واژگاني
مقاله درک شنيداري
مقاله بازنمود ذهني
مقاله زمان واکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقيب دوست شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مطالعه چگونگي فرايند پردازش فعل در زبان فارسي به هنگام درک شنيداري جمله مي پردازد. سوال اصلي پژوهش اين است که آيا پيچيدگي بازنمودي فعل فارسي در واژگان بر مدت زمان پردازش آن به هنگام درک شنيداري جمله موثر است يا خير. مفهوم پيچيدگي واژگاني افعال بر مبناي اطلاعات ساختاري (نحوي) و واژگاني (معنايي) موجود در مدخل واژگاني افعال تعريف شده است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق تکليف تصميم گيري واژگاني چند حسي به روش پردازش برخط بوده است که با استفاده از نرم افزار اندازه گيري زمان واکنش (DMDX) اجرا شده است و محرک ها شامل ۷۲ فعل بسيط لازم و ۷۲ فعل بسيط متعدي در ۲۸۸ جمله فارسي مي باشد. با به کار گيري اين آزمون، زمان پردازش جملات داراي افعال لازم و متعدي ارزيابي و با يکديگر مقايسه شده است. آزمودني ها ۳۰ نفر از افراد طبيعي بوده اند که از نظر سطح تحصيلات و سن با هم تطبيق داده شده اند. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان پردازش افعال را به هنگام درک شنيداري جمله متاثر از متغيرهاي مستقل «نوع جمله» و «نوع فعل» دانست. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که پردازش جمله و پردازش فعل جمله متاثر از دو حوزه نحو و معني شناسي دستور زبان فارسي است. نحو از آن رو که متغير نوع جمله و به بيان ديگر ساخت نحوي جمله با زمان واکنش نسبت به آن، ارتباط دارد و نيز از آن رو که تعداد متمم هاي فعلي را مي توان عامل تعيين کننده در زمان پردازش جمله ها دانست و معني شناسي نيز از آن رو که تعداد نقشهاي معنايي که در کنش فعل به مشارکان نسبت داده مي شود بر زمان پردازش اثر مستقيم دارد. به عبارت ديگر، ساخت نحوي جمله (ساده و يا مرکب بودن) و نيز نوع فعل (لازم و يا متعدي بودن) مستقيما بر زمان پردازش فعل در جمله به هنگام ادراک شنيداري آن موثر است.