سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر فنائی – دانشجوی دکتری زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهر
حسن مقدم – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

زمین لرزه ۱۱ فروردین لرستان موجب تخریب گسترده ای در روستاها و شهرهای شمال لرستان شد. امواج این زمین لرزه توسط شبکه گسترده ای از شتابنگارهای مستقر در منطقه ثبت شد. این مقاله به بررسی داده های ثبت شده توسط این شبکه اختصاص یافته است. در این راستا پس از تصحیح محور شتابنگاشت های بدست آمده از ۴ ایستگاه مختلف در زمین لرزه سیلاخور طیف فوریه این شتابنگاشتها رسم شده اند تا فرکانس های قطع پائین و بالا برای اعمال فیلتر میانگذر مشخص شود. سپس برای تصحیح این شتابنگاشتها فیلتر میانگذر بر آنها اعمال شده است، آنگاه طیف های شبه شتاب ارتجاعی متناظر شتابنگاشتها محاسبه و ارائه شده اند. در ادامه طیف شبه شتاب ارتجاعی شتابنگاشتهای افقی و قائم رکورد چالان چولان با طیفهای متناظر رکوردهای طبس، ناغان، منجیل و بم مقایسه گردیده است. کاهندگی امواج نیز در زمین لرزه سیلاخور مورد بررسی قرار گرفته است و برای این منظور از روابط کاهندگی مختلف استفاده شده است. با مقایسه نتایج کلیه روابط کاهندگی با شتابهای تصحیح شده بدست آمده، رابطه کاهندگی مناسب انتخاب شده است و با استفاده از آن مقادیر شتاب طیفی برای ایستگاه شتابنگاری شهر بروجرد محاسبه شده است.