سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
نازی مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی دانشگاه شیراز ( سخنران )

چکیده:

سنجنده آستر،تصویر بردار چند طیفی ۱۴ باندی است که بر ماهواره TERRA سوار بوده و اطلاعات منابع زمینی را در سه محدوده طیفی مرئی – فروسرخ نزدیک ) VNIR) ، فروسرخ موج کوتاه (SWIR) و فرو سرخ گرمایی (TIR) اخذ می کند . هدف اصلی این تحقیق ارزیابی قابلیته ا و توانایی های طیف سنج بازتابی و گرمایی فضابرد پیشرفته ( آستر ) در نقشه برداری زونهای دگرسانی در اطراف کانسار مس پرفیری میدوک ، SWIR استان کرمان است . با توجه به رفتار طیفی کانیهای هر یک از زونهای دگرسانی در محدوده باندهای سنجنده آستر ، این زونها از راه اجرا ی فن تصویر برداری باند جذب نسبی ) ) RBD و فیلترگذاری تطبیقی (MF )از یکدیگر تفکیک شدند . تصاویر ترکیب رنگی توسط فاکتور شاخص بهینه (OIF)از مولفه هایاصلی و باندهای SWIR و VNIR برای تمایز سنگ میزبان از زونهای دگرسانی تهیه شد . محاسبه فاکتورشاخص بهینه برای ایجاد تصویر ترکیب رنگی نشان داد که بهترین ترکیب مربوط بهPC 3 of PC (5+6+7+8 )-PC 1 of PC ( 5+6+7 ) می باشد که هر یک از زونهای دگرسانی از یکدیگر و از سنگ میزبان قابل تمایز می باشند . ترکیب رنگی بهینه از باندهای آستر برای جداسازی سنگ میزبان از زونهای دگرسانی ترکیب رنگی ۶-۳-۱ میباشد