سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود حبیبی کیا – دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – دانشگاه تربیت معلم تهران
صمد علیپور – دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از مهم ترین بخش های پروژه های اکتشافی، انجام پردازش های صحیح زمین آماری بر روی داده های دقیق ژئوشیمیای است. از آنجا که در بیشتر موارد به دلایلی مانند وجود داده های سنسورد و یا تأثیر مقادیر زمینه در جوامع مختلف سنگی، داده های خام حاصل از روش های مختلف تجزیه ی نمونه های ژئوشیمیایی مستقیماً قابل استفاده نیست، بنابراین ضروری است پس از کنترل دقت و صحت داده ها، نسبت به آماده سازی داده های جامعه آماری اقدام شود. در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش بیشترین درستنمایی، مقادیر جایگزین داده های سنسورد محاسبه شده، سپس برای حذف اثرات سنگ شناختی شاخص غنی شدگی عناصر مختلف در جامعه آماری مربوطه محاسبه شده است. در مرحله بعدی، با استفاده از آنالیز کلاستری نوع R بر روی شاخص غنی شدگی، متغییرهای مرکب جمعی تعیین و سپس با استاندارد کردن مقادیر حاصله نمونه نابهنجار نسبت به هر یک از متغیرهای مرکب تعیین گردیده اند. همچنین از روش آنالیز فاکتوری بر روی شاخص های غنی شدگی عناصر و آنالیز فاکتوری بر روی مقادیر خام نتایج حاصل از تجزیه XRF برای تعیین نمونه های نابهنجار استفاده شده است.