سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا امامی میبدی – دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

کشور ما ایران یک کشور حادثه خیز می باشد . بسیاری از بلایـای طبیعـی در ایـران بوقـوع مـی پیونـدد . بحـران غیرمترقبـه Adventrous crisis )( بدنبال حوادثی مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و … بوقوع پیوسته و منجر به تغییـرات مهـم و فـاحش محیطی می گردد . مداخله در بحران از انواع پیشگیری ثانویه می باشد که با تشخیص فوری و درمـان همـراه اسـت . از جملـه مواردی که در هر بحرانی قابل پیش بینی است ضربات وارده به سر می باشد . نقش پرستار در ضربات وارده بـه سـر در بحـران زمانی شروع می شود که حادثه اتفاق افتاده است و بیشتر پیشگی ری از صدمات ثانویه مغزی می باشد . چند دسته بندی برای صدمات وارده به سر وجود دارد : الف ) صدمات مغزی بصورت باز و بسته ب ) اولیه و ثانویه ج ) شدید ، متوسـط و خفیـف الـف )
صدمات مغزی بصورت باز و بسته : در صدمات مغزی باز شکستگی در اسـتخوان جمجمـه وجـود دارد در حالیکـه در صـدمات مغزی بسته به علت حرکت سریع مغز به سمت جلو و عقب در جمجمه ایجاد می شود . ب ) اولیه و ثانویه : در نوع اولیه به علت صدمه مکانیکی به آکسونها ، اجسام سلولی و غشاهای سلولی در ابتدای صدمه ایجاد می شود . در نوع ثانویه به علت ادم مغزی ، ایسکمی و افزایش فشار داخل جمجمه ) ) ICP در پاسخ به صدمه اولیه ایجاد میشود . در نهایت منجر به هیپوکـسی ، افـزایش خون و افزایش فشار خون می شود . ج ) شدید ، متوسط و خفیـف : در صـدمات مغـزی شـدید مبنـای کمـای گلاسـگو CO2. می باشد ۱۳ و خفیف بیشتر یا مساوی ۹-۱۲ ، متوسط بین ۸ ( بیمار کمتر از GCS ) پیشگیری از صدمات ثانویه مغزی : بیمار با صدمه شدید مغزی نیاز به پیشگیری از صدمات ثانویه مغزی از طریق برنامه ریـزی خوب پرستاری دارد تا از ادم و ایسکمی مغز جلوگیری شود . در لحظه برخورد بـا چنـین بیمـاری شـروع بـه ارزیـابی ABCDsنمایند ) Airway راه هوایی ) ، ) Breathing تنفس ) ، ) Circulation جریان خون ) و ) Disability نـاتوانی ) . بـازکردن و بـاز نگـه داشتن راه هوایی بیمار بر همه مقدم است . قبل از اینکه برای بیمار لوله گذاری تراشه انجام شود با آمبوبگ و ماسک بـه بیمـار اکسیژن برسانید . لوله گذاری تراشه و تنفس مکانیکی برای بیماریکه سطح هوشیاریش کاهش یافته ضروری میباشـد . بـرای بیمار دورگ بزرگ بگیرید و اگر در احیاء بیمار نیاز به مایع می باشد از %۰/۹ Nacl استفاده کنید . چون این مایع ادم مغزی را تشدید نمی کند مایع انتخابی می باشد . همچنین نرمال سالین هیپرتونیک جهت کاهش ICP اسـتفاده مـی شـود . از تجـویز سرم قندی %۵ به علت افزایش ادم مغزی پرهیز شود . توجه داشته باشید مایع تجویزی گرم باشـد تـا از هیپـوترمی پیـشگیری شود . فشار خون بیمار را بالای ۹۰ mm/Hg نگه دارید . اگر حجـم خـونریزی بیمـار از %۳۰ حجـم کـل خـون بیـشتر بـود از محصولات خونی مناسب جهت جایگزینی خون استفاده نمائید . زمانیکه بیمار از لحـاظ همودینامیـک و راه هـوایی در شـرایط مناسب قرار گرفت ، مهمترین ارزیابی شما ، ارزیـابی نورولـوژیکی بیمـار شـامل بررسـی وضـعیت سـطح هوشـیاری ) ) GCS و مردمکها می باشد . GCS شامل سه قسمت می باشد . ) eye opening بـاز کـردن چـشم هـا ) ، ) Verbal response پاسـخ گفتاری ) و ) Motor response پاسخ حرکتی ) . در اصل مقاله ارزیابی مردمکهـا و رفلکـس هـا در ترومـای سـر و . . . مـورد بررسی قرار گرفته است