سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه جعفری – عضو هیدت علمی دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی – مدیر گروه پرستاری و

چکیده:

مدرسه به عنوان کانونی برای اصلاح و هدایت دانش آموزان، انان را برای عضویت مفید و ویژه در جامعه اماده می سازد. سنین مدرسه از ۶ سالگی آغاز و تا۱۸ سالگی ادامه دارد. این دوران به سه دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان تقسیم می گردد. دانش موزان در هر دوره در شرایط خاص رشد جسمی، فکری ، روانی – اجتماعی قرار دارند. دراین دوران تحولات چشم گیری درانان درحال وقوع است که رفتار و تعامل با اناننیازمند روش های اصولی و مدبرانه است. در جریان سال های اولیه زندگی با ارزش ها و منش های پدران و مادران فردیت و شخصیت انان شکل میگیرد و با ورود بهمدرسه محدودیتهایی برای رفتارانها در نظر گرفته می شود که این محدویتها ونظارت ها در تکام لانان نقش مهمی ایفا می نماید.در هر دوره از مقاطع تحصیلی نیازهای جسمی – بهداشتی، اجتماعی – روانی انان متفاوت می ابشد و به منظور فراهم نمودن محیطی بهداشتی و امن و سازگار، برقراری اصول و مقرراتبا هدف مشخص و پرورش فرزندانی سالم، خلاق و مسئول در مقابل خود ودیگران لازم است افراد متخصصی نظارت و کنترل بر روی حفظ سلامتی و ارتقا جسمی – روانی و اجتماعی انان داشته باشند و با توجه به حیطه فعالیت پرستاران، پرستاری مدرسه با توجه به اصول بهداشت در مدارس مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است که فعالیت ویژه ای از حرفه پرستاری است. بهداشت مدارس بر چهار اصل استوار است که شامل بررسی سلامتی، پیشبرد سلامتی، فعایرتهای پیشگیری کننده از بیماریهاصدمات و توسعه قوانین و خط مشی هاست که هر یک از اجزا متفاوتی دارد.
C.D.C (مرکز کنترل بیماریها) برنامه های بهداشتی مدارس را به هشت جزء تقسیم می کند که شامل اموزش بهداشت، اموزش جسمی، خدمات تغذیه ای ، خدمات روانی – اجتماعی، بهداشت مدرسه وکارکنان وبهاشت خانواده و جامعه می شود که شرخ آن به مورد بخث گذاشته خواهد شد. همچنین انجمن ملی پرستاران مدرسه (NASN) مسئولیت پرستارن را در مدرسه نه تنها در مقابل دانش اموزان، بلکه در مقابل خانواده، جامعهو معلمین با اهداف اولیه، ثانویه و ثالثه بیان میدارد. به طوری که پرستاران قادرند مشکلات هر مرحله را بررسی نموده و با اهداف خاص سلامتی، اموزش، حمایت و پیگیری جهت حفظ و ارتقا سلامتی انان تدابیر خاصی را برنامه ریزی نموده و دانش آموز، خانواده ، معلمین و جامعه را برای رسیدن به سحط مطلوب سلامتی، ایمنی و ایفای نقش کمک نماید. لذتا با توجه ب تعد مدارسدر سطح کشور و گزارشاتی که از مشکلات در مدارس بهلحاظ بهداشتی- جسمی و روانی – اجتماعی وجود دارد و با توجه به مشخصات حرفه پرستاری، به نظر می رسد که اشتغال پرستاران در مدارس در وره های مختلف مقاطعتحصیلی با سیستم ارزشیابی مدون رسمیت یابد و در این خصوص وزارت آموزش و پرورش با مشارکت وزارت بهداشت و درمان پروانه کار صادرنمایند. بدیهی است همیاری و تعاون سایر مراکز خدماتی- بهداشتی ، ماشوره ای با هماهنگی پرستاران مدرسه در به ثمر رسیدن تلاش جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و محافظت انان ازانحرافات و پرورش اصول اخلاقی و مذهبی لازم است، به گونه ای که مورد تایید و قبول جامعه باشد. لذا در راستای سیاست اشتغال زایی نیاز به شرکت های خدمات بهداشت و سلامت مدارس نیز احساس می گردد. درنهایت امید است فرزندانی سالم، مسئول و فعال و مفید به حال جامه و به سوی سازندگی پرورش یابند.