مقاله پرسشنامه غربالگري اختلالهاي اجتماعي/ هيجاني كودكان پيش‌ دبستاني: يك مطالعه روا سازي متقاطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: پرسشنامه غربالگري اختلالهاي اجتماعي/ هيجاني كودكان پيش‌ دبستاني: يك مطالعه روا سازي متقاطع
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالهاي اجتماعي/ هيجاني
مقاله رواسازي متقاطع
مقاله کودکان مهدکودکي
مقاله پيش دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگيهاي روان سنجي نسخه ترجمه شده پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي/ هيجاني کودکان پيش دبستانKIST) ؛ ميلر، مايشي و ميلر، ۱۹۹۷) با روش رواسازي متقاطع بررسي شد. يک نمونه ۱۴۳۵ نفري از کودکان ۵ و ۶ ساله (۶۶۸ دختر، ۷۶۷ پسر) مهدکودکها و مراکز پيش دبستاني شهر تهران انتخاب و به دو گروه (نمونه الف=۷۲۵، نمونه ب=۷۱۰) تقسيم شدند و مادران آنها پرسشنامه ۵۰ گويه اي KIST را تکميل کردند. نتايج تحليل عاملي اکتشافي با چرخش متمايل بر پايه نمره هاي فرم والد نشان داد با ادغام دو زير مقياس رفتارهاي فزون کنشي/ بي توجهي و سازش نايافته و حذف زير مقياس رفتار خواب، نسخه فارسي متشکل از شش عامل ۱) رفتارهاي سازش‌ نايافته/ فزون‌ كنش، ۲) مهارتهاي اجتماعي، ۳) مهارتهاي ارتباطي، ۴) مهارتهاي زندگي ‌روزمره، ۵) رفتار تغذيه، و ۶) نشانه‌ هاي اضطراب جدايي است و بر روي هم تقريبا ۲/۴۰ درصد واريانس را تبيين مي کند. شاخصهاي برازندگي تحليل عاملي تاييدي در دو گروه روايي متقاطع پرسشنامه را تاييد کرد. ضرايب همبستگي مثبت و معنادار بين نمره کلKIST با نمره گروه مربيان (r=0.35) روايي همگرا و ضرايب منفي و معنادار آن با دو فرم فهرست رفتاري کودکان (r=0.32) و گزارش مربي ‌ معلم (- ۰٫۳۳) نظام سنجش مبتني بر تجربه آشنباخ (آشنباخ، ۱۹۹۱) روايي واگراي پرسشنامه را تاييد کرد. مباني نظري عاملهاي استخراج شده مورد بحث قرار گرفت.