سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
کاظم یکله – دانشجوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایران

چکیده:

پیشرفت های تکنولوژیک جدید، به عنوان کلیدی ترین مؤلفه در تحولات ساختاری ربع پایانی قرن اخیر، همواره با دو مفهوم . ، قرین بوده است « ابهام» و «ضرورت» در این مقاله سعی شده با توجه به الزامات توسعه تکنولوژی درکشورهای در حال توسعه، ضرورت های ایجاد بستر عقلانیت و تفکر از طریق مطرح کردن پرسش های فلسفی پیرامون علم و تکنولوژی، جهت تحقق توسعه تکنولوژی مبتنی بر معرفت و شناخت بیان گردد . در ادامه نیز راه های رسیدن به مفروضات بنیادین مطالعات مدیریت تکنولوژی با مطرح کردن رویکردهای متفاوت حوزه فلسفه تکنولوژی، بررسی شده است و درصدد برآمده که پیوندی میان حوزه های متفاوت این دو حلقه مطالعاتی ایجاد گردد . در بخش پایانی مقاله نیز تأثیر پیشرفت های علمی بر سیاق توسعه تکنولوژی ( بخصوص تکنولوژی های جدید ) و برعکس، مورد بررسی قرار گرفته و تقدم و تأخر آن، از زوایای متفاوت مطرح گردیده است . در پایان مقاله، در ضمن نتیجه گیری، یک استراتژی اولیه برای « توسعه معرفت محور علم و تکنولوژی » قرار گرفتن در مسیر عنوان شده است .